fruits

3 pictures

Dates, Xi An (Shaanxi) Xinjiang fruits seller, Xi An (Shaanxi) The oranges, Guangzhou (Guangdong)