past

2 pictures

Ruines, Xiamen (Fujian) How long?, Tianshui (Gansu)