desert

1 pictures

A street in Turpan, Turpan (Xinjiang)