building

4 pictures

Mosque in the night, Quanzhou (Fujian) Pagoda in the Kaiyuan temple, Quanzhou (Fujian) QinJin Mosque, Quanzhou (Fujian) New mosque at Quanzhou, Quanzhou (Fujian)