paintings

6 pictures

The girl on the wall, Qingdao (Shandong) Qingdao Alley, Qingdao (Shandong) Old street scenes on the wall, Qingdao (Shandong) Prehistorical fresco, Tianshui (Gansu) This vase and flowers, Jianshui (Yunnan) Salvadore Dali?, Jianshui (Yunnan)