design

4 pictures

Chinese door, Harbin (Heilongjiang) Mandchu courtyard, Harbin (Heilongjiang) Elevator, Harbin (Heilongjiang) Art Deco building, Qingdao (Shandong)