silk

1 pictures

Chili from Xinjiang, Kashgar (Xinjiang)