milk

2 pictures

Yogurt, Harbin (Heilongjiang) Milk drinker, Kashgar (Xinjiang)