poor

7 pictures

Homemade car, Xining (Qinghai) Sleeping outside in the night, Shanghai (Shanghai) Happy, Lanzhou (Gansu) The saleswoman, Tianshui (Gansu) TV Show, Guangzhou (Guangdong) From the back, Chengdu (Sichuan) Workers in a factory, Chengdu (Sichuan)