mountain

9 pictures

Zhangye, the cathedral, Zhangye (Gansu) Golden mountains, Zhangye (Gansu) Far away, Himalaya, Zhangye (Gansu) Moon temple, Xining (Qinghai) Karst mountains, Yangshuo (Guangxi) Temple in the Western mountains, Qingdao (Shandong) Buddha, Qingdao (Shandong) On the road to Karakoram, Kashgar (Xinjiang) Fresh water source, Donghugang (Beijing)