desert

2 pictures

Zhangye in the sunrise, Zhangye (Gansu) A street in Turpan, Turpan (Xinjiang)