tourists

2 pictures

Waiting outside, Tianshui (Gansu) Living among tourists, Dali (Yunnan)