money

7 pictures

Mao everywhere (offerings), Xining (Qinghai) The sales woman, Shanghai (Shanghai) Another cup?, Shanghai (Shanghai) The moving fruit merchant, Ningbo (Zhejiang) Sexy game, Jianshui (Yunnan) Majong game, Lijiang (Yunnan) Accounts, Dali (Yunnan)