school

9 pictures

Young monk, Xining (Qinghai) Rules of the game, Jianshui (Yunnan) Candy time, Jianshui (Yunnan) Young girls from countryside, Menghai (Yunnan) The schoolgirl, Lijiang (Yunnan) Learning, Lijiang (Yunnan) Ths classroom, Lijiang (Yunnan) The teacher, Lijiang (Yunnan) School case, Dali (Yunnan)