village

3 pictures

I carry buckets, Zhaoxing (Guizhou) Public dance, Lijiang (Yunnan) Like with Santa Klaus, Dali (Yunnan)