art

42 pictures

The elephant, the monkey, the cat and the bird, Xining (Qinghai) Rocket, Qingdao (Shandong) Prehistorical fresco, Tianshui (Gansu) Ashtray?, Tianshui (Gansu) Temporary painter, Tianshui (Gansu) Confucius, Lanzhou (Gansu) Horse statue, Lanzhou (Gansu) Buddha (2), Tianshui (Gansu) Buddha, Tianshui (Gansu) Laos? No, Xishuanbanna, Jinhong (Yunnan) Details, Jianshui (Yunnan) This vase and flowers, Jianshui (Yunnan) Quiet, Lijiang (Yunnan) Paintings on the roc, Huan Shan (Anhui) The life's wheel, Zhongdian (Yunnan) Giant prayer wheel, Zhongdian (Yunnan) Tibetan circle of life, Zhongdian (Yunnan) Giant prayer wheel, Zhongdian (Yunnan) Painting on the wall, Dali (Yunnan) Pregnant woman, Dali (Yunnan) Little Jesus?, Dali (Yunnan) The eye and the cat, Dali (Yunnan) Ventilation in red, Dali (Yunnan) Mikos store, Dali (Yunnan) United colors..., Kunming (Yunnan) The guard of the temple, Kunming (Yunnan) Elegant knight, Kunming (Yunnan) Dragons in ocean, Kunming (Yunnan) The ideal palace, Kunming (Yunnan) Shiva, Kunming (Yunnan) The dragon, Kunming (Yunnan) Wall painting in Yunnan, Kunming (Yunnan) Pater Familias, Kunming (Yunnan) Religious caracteres, Kunming (Yunnan) Fresco with tiger, Kunming (Yunnan) Bell, Kunming (Yunnan) Cool pater familias, Kunming (Yunnan) Statue in Xishan, Kunming (Yunnan) Calligraphy on rocks, Datong (Shanxi) Statues in the wall, Datong (Shanxi) Buddha, Datong (Shanxi) Statue, Datong (Shanxi)