revolution

3 pictures

Revolution Square, Harbin (Heilongjiang) Tibetan lamasery, Zhongdian (Yunnan) Ruins, Zhongdian (Yunnan)