wood

2 pictures

Bai houses, Jinhong (Yunnan) Door on a roof, Zhongdian (Yunnan)