More photos from Shaanxi

Xi An : Dates Xi An : Buildings forest Xi An : Oranges net Xi An : The smile Xi An : Lamb head Xi An : Mr. Ball Xi An : Street cuisine Xi An : Cotton candy Xi An : Hui cook Xi An : Hui cuisine Xi An : Team work