More photos from Shaanxi

Xi An : Street cuisine Xi An : Reflection Xi An : Portrait of a Hui woman Xi An : Oranges net Xi An : Lamb skewers Xi An : Skewer stall Xi An : Hui cook Xi An : Mustache Hui man Xi An : Sight Xi An : Hot water Xi An : Woman in winter