More photos from Shaanxi

Xi An : Crate at sunset Xi An : Lamb head Xi An : Hui cook Xi An : Mr. Ball Xi An : Reflection Xi An : Oranges net Xi An : Fog in Xi An Xi An : Skewer stall Xi An : Dates Xi An : Alley Xi An : Team work