More photos from Shaanxi

Xi An : Oranges net Xi An : Lamb head Xi An : Mustache Hui man Xi An : Sight on the world Xi An : Lamb skewers Xi An : Hot water Xi An : Skewer stall Xi An : Bottom outside Xi An : Flying bird Xi An : The Chef Xi An : The smile