More photos from Shaanxi

Xi An : Street cuisine Xi An : Xinjiang fruits seller Xi An : Cotton candy Xi An : The smile Xi An : Lamb skewers Xi An : Fresh dates sellman Xi An : Mustache Hui man Xi An : Spice market Xi An : The joy of the cook Xi An : Three old people Xi An : Bottom outside