More photos from Shaanxi

Xi An : Xinjiang fruits seller Xi An : Mr. Ball Xi An : The smile Xi An : Alley Xi An : Portrait of a Hui woman Xi An : Hot water Xi An : Lamb head Xi An : Hui family at the stove Xi An : Hui cook Xi An : Fog in Xi An Xi An : The Chef