More photos from Shaanxi

Xi An : Woman in winter Xi An : Mustache Hui man Xi An : Dancers Xi An : The joy of the cook Xi An : Hui cuisine Xi An : Dates Xi An : Alley Xi An : Xinjiang fruits seller Xi An : Hui cook Xi An : The Chef Xi An : Skewer stall