More photos from Shaanxi

Xi An : Spice market Xi An : Hui cuisine Xi An : Woman in winter Xi An : Three old people Xi An : Mustache Hui man Xi An : Xinjiang fruits seller Xi An : Hot water Xi An : Flying bird Xi An : Mr. Ball Xi An : Dancers Xi An : Sweet potatoes