More photos from Shaanxi

Xi An : Fog in Xi An Xi An : Smoking skewers Xi An : Flying bird Xi An : Xinjiang fruits seller Xi An : Hui cuisine Xi An : The smile Xi An : Sweet potatoes Xi An : Dancers Xi An : Cotton candy Xi An : Reflection Xi An : The Chef