More photos from Shaanxi

Xi An : Lamb skewers Xi An : Mr. Ball Xi An : Alley Xi An : Team work Xi An : Sight on the world Xi An : Buildings forest Xi An : Flying bird Xi An : Bottom outside Xi An : Xinjiang fruits seller Xi An : Hui cuisine Xi An : Spice market