More photos from Shaanxi

Xi An : Hot water Xi An : Oranges net Xi An : Street cuisine Xi An : Sight Xi An : Cotton candy Xi An : Lamb skewers Xi An : Xinjiang fruits seller Xi An : Fog in Xi An Xi An : Hui cuisine Xi An : Mustache Hui man Xi An : Hui family at the stove