More photos from Shaanxi

Xi An : Buildings forest Xi An : Lamb skewers Xi An : Street cuisine Xi An : Hui cuisine Xi An : Lamb head Xi An : Sight on the world Xi An : Sweet potatoes Xi An : The smile Xi An : Fresh dates sellman Xi An : Spice market Xi An : Xinjiang fruits seller