More photos from Shaanxi

Xi An : Lamb head Xi An : Hui family at the stove Xi An : Cotton candy Xi An : Hui cuisine Xi An : Fresh dates sellman Xi An : Xinjiang fruits seller Xi An : Lamb skewers Xi An : Hui cook Xi An : Alley Xi An : Woman in winter Xi An : Buildings forest