More photos from Shaanxi

Xi An : Fog in Xi An Xi An : Lamb skewers Xi An : Spice market Xi An : Woman in winter Xi An : Hui cook Xi An : Hui family at the stove Xi An : Sweet potatoes Xi An : Dates Xi An : Mr. Ball Xi An : Flying bird Xi An : Oranges net