More photos from Shaanxi

Xi An : Dates Xi An : Dancers Xi An : Portrait of a Hui woman Xi An : Oranges net Xi An : Smoking skewers Xi An : Buildings forest Xi An : Street cuisine Xi An : Lamb head Xi An : Woman in winter Xi An : Bottom outside Xi An : Xinjiang fruits seller