More photos from Shaanxi

Xi An : Hui cuisine Xi An : Bottom outside Xi An : The smile Xi An : Street cuisine Xi An : Flying bird Xi An : Mustache Hui man Xi An : The Chef Xi An : Smoking skewers Xi An : Fresh dates sellman Xi An : Skewer stall Xi An : Woman in winter