More photos from Shaanxi

Xi An : Mustache Hui man Xi An : Lamb skewers Xi An : Team work Xi An : Smoking skewers Xi An : The Chef Xi An : Reflection Xi An : Dates Xi An : Hui cook Xi An : Sweet potatoes Xi An : Woman in winter Xi An : Lamb head