More photos from Shaanxi

Xi An : Woman in winter Xi An : Alley Xi An : The smile Xi An : Mustache Hui man Xi An : Sweet potatoes Xi An : Buildings forest Xi An : Mr. Ball Xi An : Hot water Xi An : Sight Xi An : Oranges net Xi An : Portrait of a Hui woman