More photos from Shanxi

Datong : Statue Datong : Hanged monastery Datong : Hanged monastery Datong : Hanged monastery Datong : Bell Datong : Suspension bridge Xi An : Hui woman minority Datong : Buddha Xi An : Minority cooking Datong : Calligraphy on rocks Datong : Chinese shades