More photos from Shanxi

Xi An : Hui woman Datong : Troglodyte houses Datong : Moving moutains Xi An : Minority cooking Datong : Chinese shades Xi An : Hui woman minority Datong : Hanged monastery Datong : Hanged monastery Datong : Thaw Datong : Buddha Datong : Hanged monastery