More photos from Shanxi

Datong : Hanged monastery Datong : Thaw Xi An : Hui woman minority Xi An : Hui woman Datong : Hanged monastery Datong : Hanged monastery Datong : Statue Datong : Statues in the wall Datong : Chinese shades Datong : Contrasts Datong : Drink milk!