More photos from Shandong

Qingdao : Qingdao seashore Qingdao : Cathedral in Qingdao Qingdao : Olympics Flags Qingdao : Draft Tsingtao beer! Qingdao : Docking slot Qingdao : Beer on the beach Qingdao : The escape Qingdao : St. Michael's Cathedral in Qingdao Qingdao : Buddha Qingdao : Gate of an old temple Qingdao : Offerings to Buddha