Old abandoned church

Old abandoned church

Harbin (Heilongjiang)