Sunset in Mandchuria

Sunset in Mandchuria

Harbin (Heilongjiang)